پنجشنبه, 07/24/1399 - 10:29

سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همزمان با سراسرکشور در21مهرماه با تهیه وتوزیع بیش از2000بسته معیشتی و لوازم التحریردرپویش سراسری لبخندرضایت شرکت نمود.

حسن حجت پورمسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان لرستان درمصاحبه ی باخبرافلاک گفت :مابارها شاهد حضورومشارکت  مردم شریف کشورمان  درنهادینه سازی فرهنگ محرومیت زدایی وانفاق درلبیک به فرمان امام خامنه ای (دام ظله )  درخصوص مواسات وکمک های مومنانه بوده ایم که تمام ظرفیت خودرا به کارگرفته اند. درمرحله سوم ازمراحل کمک های مومنانه با همت مدیران دستگاه تعلیم وتربیت بخصوص مدیرکل محترم سازمان آموزش وپرورش استان ،خیرین استان، مدیران کانون های بسیج فرهنگیان پویش سراسری لبخندرضایت در21مهرماه درسراسراستان با رمزیاعلی ابن موسی الرضا (ع) برگزارگردیدوبا تلاش این عزیزانتوانستیم بیش از2000بسته معیشتی وکمک معیشتی تهیه ودربین نیازمندان توزیع شود.مردم کشورما خصوصا مردم استان نشان دادند علی رغم همه ی فشارهایی که درحوزه استکبارجهانی برمردم ما وجود دارد وبه رغم بحرانه های مختلفی که وجود داردبخصوص شرایط بحران کرونا میدان کمک های نوع دوستانه را خالی نکرده وبا حس تعاون وهمبستگی درکنارهم وطنان وهم نوعان خودبودند.دراین شرایط بیماری کرونا همه ی فعالیت ها بخصوص فعالیت های آموزشی تحت تاثیرقرارگرفته ولی معلمان مسئولیت پذیرما که ازسوی مقام معظم رهبری پایه ریزان تمدن نوین اسلامی لقب گرفتندهمچنان درخط مقدم تعلیم وتربیت حضورداشته وبا تمام توان مشغول به ارائه خدمات آموزشی وتربیتی هستند.با توجه به تنگناهای بوجود آمده درحوزه تعلیم وتربیت وامکانات آموزشی موردنیاز برای دانش آموزان مانند تبلت ،گوشی هوشمند،ازخیرین عزیزانتظارمی رود با کمک های خیرخواهانه خود درتامین نیازمندی های دانش آموزان درجهت حل مشکلات دستگاه تعلیم وتربیت گام بلندی را بردارند.